top of page
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NADO PIOTR JASIULEWICZ z siedzibą w WROCŁAW UL. MYDLANA 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności biura architektonicznego i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest potrzeba świadczenia usług architektonicznych.

 4. Podanie danych jest niezbędne do właściwej realizacji zadań architekta oraz opracowania koncepcji, rozwiązań projektowych, sprawowania nadzorów i innych zadań typowych dla działalności biura architektonicznego. W przypadku niepodania danych ich realizacja będzie niemożliwa.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

bottom of page